close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 • Podstawowe informacje na temat Karty Polaka

   

  Kwestie dotyczące Karty Polaka regulują przepisy: Ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280), Ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka
  (Dz. U. nr 214, poz. 1348) oraz Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650)

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 roku.
   

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej  polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:  
   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  Wykaże, że jest narodowości polskiej bądź posiadała obywatelstwo polskie lub, że  co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (przedłoży oryginały stosownych dokumentów i ich kopie).


  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedłożyć zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

   W Obwodzie Kaliningradzkim prawo do wystawienia takiego zaświadczenia posiada organizacja Autonomia Polaków "Polonia" m. Kaliningrad.

   

  Małoletni

   Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jedno z rodziców, drugie może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). W wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu z konsulem, możliwe jest także dostarczenie pisemnej, potwierdzonej notarialnie zgody. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Ważność Karty Polaka

  Karta Polaka jest ważna 10 lat, a w przypadku osób, które w chwili składania wniosku ukończyły 65 lat - na czas nieoznaczony.


  Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności. Aby uniknąć utraty ważności Karty Polaka należy, najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności, złożyć wniosek o przedłużenie ważności na następne 10 lat.

   

  Posiadacz Karty Polaka:

  • może bez opłat otrzymać wizę krajową typu D, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  • może bezpłatnie zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • może ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

   

  Uwaga:

  • uzyskanie Karty Polaka nie oznacza uzyskania obywatelstwa polskiego
  • uzyskanie Karty Polaka nie oznacza nabycia prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce.
  • Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.
  • zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 9 Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r., (ustawa weszła w życie 1 maja 2014 r.) posiadacze Kart Polaka zamierzający się osiedlić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, mogą otrzymać zezwolenie na pobyt stały na czas nieoznaczony, a po upływie trzech lat ubiegać się o obywatelstwo polskie. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały skutkuje nieważnieniem Karty Polaka i utratą związanych z nią uprawnień.


  Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały należy składać w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Na komplet dokumentów uprawniających do ubiegania się o Kartę  Polaka składają się:

  1.  dokumenty potwierdzające narodowość polską lub posiadanie w przeszłości polskiego obywatelstwa (lub narodowość/obywatelstwo polskie przodków, o których mowa w Ustawie o Karcie Polaka),  np. akta stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki urodzenia, metryki chrztu, świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokumenty rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby, zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby.
  2. kserokopie (i oryginały do wglądu) paszportu zagranicznego (strony ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego miejsca zamieszkania). Dokumenty wraz z oryginałami należy okazać konsulowi w trakcie spotkania. 
  3. wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka. Formularz wniosku dostępny jest w KG RP w Kaliningradzie, ul. Kasztanowa Aleja 51 oraz na stronie internetowej KG RP w Kaliningradzie (www.kaliningrad.gov.pl).  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie (wymiary 3,5 - 4,5 cm). Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, nie przekraczając podpisem linii ramki.


   Spotkanie z konsulem należy wcześniej umówić pod numerem : +7 ( 4012) 976423. W czasie rozmowy telefonicznej ma miejsce wstępne sprawdzenie znajomości języka polskiego, dlatego osoby pełnoletnie proszone są o osobisty kontakt. Konsul przyjmuje wnioskodawców w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie (ul. Kasztanowa Aleja 51), w środy  w godzinach 9.00 - 14.00.                    W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania na inny termin.


   Na spotkanie z konsulem prosimy zabrać ze sobą:
    

  1. prawidłowo wypełniony wniosek ze zdjęciem
  2. oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie / polskie pochodzenie  przodków / polskie obywatelstwo przodków lub oryginał zaświadczenia od uprawnionej organizacji polonijnej / polskiej
  3. oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

   

  Rozmowa z konsulem odbywa się w języku polskim i dotyczy znajomości polskich tradycji, zwyczajów i historii.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

   

  Kontakt:
   


  Tel. +7 (4012) 976423


  E-mail: kaliningrad.kg.sekreteriat@msz.gov.pl

   

  Do pobrania:

  - wniosek

  - wniosek – aktywny PDF

  - Ustawa o Karcie Polaka

  - Ustawa o cudzoziemcach

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: